39209237
apr 032019
 

Op 28 maart 2019 hield het Flevo’s Mannenkoor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Meer dan 60 aandachtige toehoorders waren aanwezig. Een prima opkomst. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de (financiële) jaarverslagen en de vaststelling van de notulen was met name de bestuursverkiezing een aandachtstrekker.
alv 1alv2

De vice voorzitter memoreerde in zijn openingswoord dat het in 2018 aangenomen beleidsplan op dit moment in uitvoering is. Op dit moment worden de laatste stemtesten aangenomen en wordt er een voorstel om te komen tot koorscholing voorbereid.tammo

Allen die zich op enigerlei wijze in het afgelopen jaar hebben ingezet voor het FMK worden daarvoor hartelijk bedankt. Zonder deze mensen kan het FMK niet bestaan. Veel waardering dus en terecht.

Een punt van zorg baart de ontwikkeling van het ledenbestand. Niet veel, maar toch is het ledenbestand in 2018 weer teruggelopen naar nu 71 leden. De vice voorzitter roept op om per FMK lid 5 potentiële nieuwe leden te benaderen met de vraag om zich aan te sluiten bij het FMK. De in weertermen “code geel”, die vorig jaar werd gegeven is dan ook nog steeds van kracht.

bestuurMet uitzondering van het ledenbestand heeft het FMK dus een goed jaar achter de rug. Er werd een batig saldo gepresenteerd, waarvan het bestuur voorstelde om dit middels een driedeling, toe te voegen aan het eigen vermogen, het kledingfonds en het festiviteitenfonds. Dit laatste in verband met de viering van het 50 jarig bestaan van het koor in 2022. Een voorstel vanuit de vergadering om het saldo alleen te verdelen over het kledingfonds en het festiviteitenfonds haalde geen meerderheid.

Dan de aandachtstrekker oftewel de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar waren de vice voorzitter Tammo Dorenbos en secretaris Hans de Boer. Voor het vele werk en hun voorbeeldige inzet voor het FMK werden beiden in het zonnetje gezet, vergezeld met een prachtige bos bloemen en een stoffelijke blijk van waardering. Zij mochten van alle aanwezige FMK leden vele dankbetuigingen in ontvangst nemen. Hulde voor deze mensen.

Nieuw in het bestuur, met algemene stemmen voor, werden gekozen als (interim voorzitter voor 1 jaar) Jan Riemens en Bert Maan. De felicitaties voor hun benoeming zijn op hun plaats. Blij en dankbaar zijn we dat deze leden zich verkiesbaar hebben gesteld. Op 2 april 2019 worden in de eerste vergadering van het nieuwe bestuur de functies over de bestuursleden verdeeld.

alv3

Tot slot werd het koorlid van het jaar bekend gemaakt: Wim Klaver. Vooral zijn inzet en organisatie van de : “worstenactie” lag hieraan ten grondslag. Op voorspraak van de vice voorzitter zegde Wim Klaver toe om deze actie in 2019 voort te zetten. Daar werd in dank kennis van genomen.

Nadat de aftredend vice voorzitter de voorzittershamer had overhandigd aan Jan Riemens mocht de laatste de vergadering sluiten. Echter niet nadat hij een ieder, mede namens Bert Maan, had bedankt voor het in hen gestelde vertrouwen en iedereen wel thuis had gewenst.

Teruggekeken kan worden op een zeer constructieve vergadering.